ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELS

Aanmelding

 • De aanmelding voor een cursus bij U3L is strikt persoonlijk.
 • Na ontvangst van het digitale aanmeldingsformulier  of het volledig ingevulde en ondertekende schriftelijke aanmeldingsformulier is een overeenkomst tot stand gekomen met U3L welke overeenkomst hierna de studieovereenkomst wordt genoemd.
 • De studieovereenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier vermelde cursus, alsmede op de inhoud van beschikbare cursusinformatie.
 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de studieovereenkomst.

Bewijs van inschrijving

 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door U3L wordt aan degene die zich heeft aangemeld, hierna te noemen de deelnemer, ca. 14 dagen voor aanvangsdatum van de cursus een mail gestuurd met bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus. Deze uitnodiging geldt als bewijs van inschrijving voor de cursus en kan tijdens de eerste bijeenkomst worden opgevraagd. Voor cursussen met een uiterste aanmeldingstermijn ontvangen deelnemers binnen een week na verloop van die termijn bericht. 

Betaling cursusgeld

 • Met aanmelding via de website U3L.nl en toestemming voor betaling via automatische incasso is in beginsel aan alle verplichtingen voldaan.
 • Meldt u zich schriftelijk aan, dan dient u naast naam, adres- en emailgegevens uw bankrekeningnummer te vermelden. Alsmede dient u akkoord te gaan met automatische incasso van het cursusgeld. Indien deze gegevens ontbreken dan kunt u niet worden ingeschreven voor een cursus.
 • De cursist is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook als het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 • In het geval van onvolledige of geen ontvangst van het cursusgeld kan U3L de deelnemer de verdere deelname aan de cursus ontzeggen. 
 • Bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de studieovereenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

Annulering aanmelding, annulering cursus

 • Kosteloze annulering van de aanmelding is tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus mogelijk mits dit schriftelijk en onder opgave van de reden gebeurt.
 • In het geval van annulering van de aanmelding binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus is  de cursist het complete bedrag aan cursusgeld aan U3L verschuldigd.

Tussentijds beëindigen van de cursus

 • Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt in beginsel niet tot restitutie van het cursusgeld.
 • Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van zwaarwegende persoonlijke en/of familieomstandigheden van de deelnemer, kan het betaalde cursusgeld of een evenredig deel daarvan - zulks ter beoordeling van U3L - aan de deelnemer c.q. rechthebbende worden gerestitueerd, mits de beëindiging schriftelijk en onder opgave van redenen is geschied.

Verzuim

 • Het verzuim van bijeenkomsten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Plaatsing voor de cursus

 • De datum waarop U3L uw aanmeldingsformulier ontvangt is bepalend voor plaatsing in de cursus. Met dien verstande dat aanmeldingen in volgorde van binnenkomst (digitaal dan wel schriftelijk) worden behandeld.

Cursusinformatie

 • U3L heeft het recht wegens dringende organisatorisch omstandigheden (tussentijds) de cursusplaats, -data en/ of tijdstippen te wijzigen. Hierbij wordt naar vermogen rekening gehouden met belangen van de deelnemers.
 • Vallen er lessen uit, dan heeft U3L geen andere verplichting dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende lessen.

Overige cursuskosten

 • Reis- en verblijfkosten, de kosten van aanschaf van de voorgeschreven literatuur komen voor rekening van de deelnemer.

Auteursrecht en eigendomsrecht

 • De deelnemer verkrijgt de eigendom van het cursusmateriaal na volledig betaling ervan.
 • Op het cursusmateriaal rust auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of rechthebbende.

Overige bepalingen

 • U3L is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers toegebracht gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar de cursus door U3L wordt verzorgd.

 
 
Huisregels

 • Wachtlijst. Is een cursus overtekend dan wordt u op de wachtlijst geplaatst
 • Groepsgrootte. Er is altijd een minimale hoeveelheid deelnemers nodig om te kunnen starten met de cursus.  Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn dan kunnen cursussen door U3L worden geannuleerd.
 • Digitale communicatie. Alle door U3L te verrichten activiteiten worden betaald uit uw cursusbijdragen. U3L ontvangt geen subsidie en gaat bewust om met de beschikbare middelen. Vandaar ook dat we zoveel mogelijk gebruik maken van het internet omdat we daarmee de kosten van aanmelding en inschrijving en de daarvoor te verrichten werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken.
 • Wijzigingen voorbehouden. Het studieprogramma wordt steeds met zorg samengesteld. Het is echter denkbaar dat er door omstandigheden wijzigingen optreden. Mocht u een verschil constateren tussen informatie in de verstrekte gids en de gegevens op deze website, dan mag u ervan uitgaan dat de gegevens op de website actueel en juist zijn. Ook nieuw aanbod zult u alleen op de website aantreffen. Wilt u van wijzigingen op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.U3L.nl
 • Tarieven. De financiële bijdrage van de deelnemers trachten we over de gehele linie gelijk te houden. Voor  het cursusjaar '20-21 is dat € 8,50 per lesuur (inclusief koffie/ thee in de pauze) vermeerderd met € 25,00,-  administratiekosten. Over het totale bedrag moeten wij 21% btw heffen. Pauzetijd wordt gerekend als lestijd. In sommige gevallen zal de docent het cursusmateriaal rechtstreeks tegen betaling aan de cursist beschikbaar stellen.
 • Geen gereduceerd tarief. U3L kent geen gereduceerd tarief.
 • Opzet colleges en lezingen. De colleges van U3L vinden in het algemeen overdag plaats op doordeweekse werkdagen (maandag t/m vrijdag) en tellen meestal 5 tot 10 bijeenkomsten . Daarnaast wordt er zo nu en dan een lezing georganiseerd. In het algemeen streven we naar een attractieve inhoud en een actieve deelname van de cursist. 
 • Bewijs van deelname. In sommige gevallen kan het voor een cursist van belang zijn dat hij/ zij de beschikking heeft over een bewijs van deelname, bijvoorbeeld in verband met een sollicitatie, het verkrijgen van een EVC of toelating tot een beroepsopleiding. In dat geval kan de cursist dit bewijs per mail opvragen: adm@U3L.nl
 • U3L. U3L stelt het cursusprogramma samen, huurt locaties en waar nodig hulpmiddelen en catering. De docent is hoofdverantwoordelijk voor inhoud en presentatie van de cursus  en het cursusmateriaal, de verhuurder levert en is verantwoordelijk voor de aan U3L toegezegde diensten.
 • Vrienden van U3L. Vrienden van U3L te Zwolle, ondersteunt U3L onder meer met het vergroten van de bekendheid en biedt, waar nodig, hand- en spandiensten.