Organisatie

U3L (Universiteit Leven Lang Leren) is de opvolger van Stichting HOVO Overijssel (die in 2010 is ontstaan uit een samengaan van de activiteiten van de stichting HOVO Twente en HOVO Windesheim (Zwolle).

Doel: het initiëren van cursussen en activiteiten in het kader van het hoger onderwijs voor ouderen en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Voor de statuten klikt u hier.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
- het (doen) organiseren en/of onderbrengen bij derden van colleges, lezingen en studiebijeenkomsten,
- samen te werken met organisaties die hetzelfde of een aanverwant doel nastreven.

Het bestuur bestaat uit:
- ir. A.V.W. van Ulden, voorzitter
- Mevr. A.S. van ‘t Riet MA, secretaris
- W.M. Raijmakers, penningmeester
- G.W. van Dorp, algemeen lid
- Mevr. M. van Ingen, algemeen lid
- Mevr. M. van Beek, algemeen lid

De bestuurders werken pro Deo voor de stichting U3L, zie statuten. Docenten werken voor eigen rekening.

Adressen
Bestuur U3L, Van Pallandtmarke 101, 8016 CV  Zwolle 
mail: adm@U3L.nl
IBAN: NL91 RABO 0126 7241 64 ten name van Stichting U3L
K.v.K. nr. 08115921
BTW-nr. 811997327B01

Cursus administratie
Geja Gerritsen

Het bestuur worden bijgestaan door ProgrammaAdviesCommissies. Zij bewaken  de kwaliteit van de aangeboden cursussen en leveren ideeën, suggesties en andere bijdragen voor de totstandkoming van het programma.

In de ProgrammaAdviesCommissie Zwolle hebben zitting:

  • Mevr. A.J.J. Bouwmeester-Dekker, voorzitter
  • Dhr H. Kooiker
  • Mevr. C.C.E. Woltjer-Rippen
  • Mevr. R. van Riel
  • Dhr T. Dunning

In de ProgrammaAdviesCommissie Twente hebben zitting:

  • Mevr. J. Freriks, voorzitter
  • Mevr. A. Kuppen
  • Dhr J. Halman

Beleidsplan in hoofdlijnen

De Universiteit Leven Lang Leren acteert in Oost-Nederland op het terrein van volwasseneneducatie en Leven Lang Leren. Het cursusaanbod wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, maatwerk, diversiteit en wordt aangeboden dichtbij de leef- en woonomgeving van de cursist. 
De positie en rol van ouderen verandert: mensen willen langer doorwerken, gezonder en vitaler leven en hebben behoefte aan kennisontwikkeling. 
Uit onderzoek (Baltes 2006) blijkt, dat de kennis en kunde van mensen culmineert tussen de 50 – 70 jaar. Juist dan kan werk- en levenservaring met het beste resultaat worden ingezet zowel voor de organisatie als ten behoeve van de jongere generatie .
Met de verhoging van de AOW-leeftijd, de wet- en regelgeving rond de WMO en AWBZ is een herijking van de strategische visie op Leven Lang Leren meer dan gewenst. 
U3L zet zich in voor mensen vanaf 40 jaar en wil het principe van Leven Lang Leren over de generatiegrenzen heen stimuleren en mogelijk maken. Door haar ongebonden opstelling en haar kennis van de lokale cultuur is U3L bij uitstek geschikt om vraag en aanbod ongeacht de betrokken partijen bij elkaar te brengen.
 

DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Stichting U3L is met name actief in Oost Nederland. U3L is een stichting op het terrein van Leven Lang Leren, zonder winstoogmerk. De hoofdactiviteit is het bieden en organiseren van educatieve activiteiten, die worden bekostigd door de deelnemers. Stichting U3L wil zich in verband met de ontwikkelingen rond langer doorwerken, later met pensioen gaan, langer willen door werken en langer leren het komende jaar zichzelf ontwikkelen tot een Kennisinstituut Leven Lang Leren voor mensen vanaf 40 jaar.

DE HUIDIGE POSITIE
Hoger onderwijs voor ouderen wordt in Nederland al dan niet specifiek onder diverse namen aangeboden. We kennen Seniorenacademies, HOVO, Vrije Academie en zo meer. U3L is ontstaan uit HOVO Overijssel en gaat terug op HOVO Twente en HOVO Windesheim. Veelal omarmen deze organisaties het gedachtegoed van projecten als ‘Een Leven Lang Leren’. Ook kabinet, werkgevers en werknemersorganisaties zien steeds meer het belang van een Leven Lang Leren. 

HET DOEL
U3L richt zich meer in het bijzonder op mensen vanaf 40 jaar en wil een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en kennisverwerving door kennisoverdracht te bieden als interactief proces ten einde de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te stimuleren en hun horizon te verbreden tot buiten eigen vakgebied, beroep en/ of discipline.

LEVEN LANG LEREN VERDIENT BIJZONDERE AANDACHT
De mens is in staat tot voorbij zijn 70ste levensjaar een stijgende bijdrage aan de samenleving te leveren mits op die ontwikkeling voldoende wordt ingezet (Paul B. Baltes [1939-2006], Max Planck Institute, University of Virginia USA). De mentale ontwikkeling van de mens ontbeert met name in de werksfeer de noodzakelijke aandacht. U3L ziet daarin een dringend motief om in te zetten op die mentale ontwikkeling van de mens.

NIEUWE ARBEIDSVERHOUDINGEN, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Met de doorvoering van de verhoging van de AOW-leeftijd en het definiëren van de participatiemaatschappij staan de arbeidsverhoudingen (CAO) en de bedrijfsdoelen (MVO) stevig onder druk. Dit leidt noodzakelijkerwijs tot verschuivingen in het ‘human resource management’. Nieuwe inzichten op het gebied van arbeidsverhoudingen vragen een visie op generatiemanagement en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in verschillende leeftijdsfasen. Meer in het bijzonder treedt het belang van generatiemanagement daar aan het licht waar de expertise vanuit de verschillende generaties een meerwaarde kan zijn voor organisaties en medewerkers. (Bontekoning, 2014)

DUURZAAM WERKEN EN LEREN
Voor maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, overheden en onderwijsorganisatie zal het op korte termijn duidelijk worden dat een zich autonoom ontwikkelende medewerker een grotere bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat. Wat winst is voor de individuele medewerker zal zich veelal ook als winst vertalen naar het bedrijf. Omgekeerd: mobiliteit, inzetbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid (gezondheid en binding met bedrijf) worden kernbegrippen in de bedrijfsvoering. Het streven wordt een optimale match tussen bedrijf en werknemer.

DE ROL VAN U3L TEN AANZIEN VAN DUURZAAM WERKEN EN LEREN
Het belang van sociale vaardigheden, verbreding van de horizon, didactische kwaliteiten, flexibele opstelling en zicht op eigen ontwikkeling buiten de reeds opgedane beroepscompetenties creëren een nieuwe vraag. U3L wil zich inzetten een praktisch antwoord op deze vraag te vinden en streeft naar diversiteit in educatie gericht op mens en organisatie. 

ACTIES OP KORTE TERMIJN
In samenspraak met een aantal mensen uit het onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijven wordt getracht scenario’s te ontwikkelen met betrekking tot leergedrag van organisaties en mensen. Voor U3L moet hiermee duidelijk worden welke rol zij kan gaan spelen naast de verzorging van haar huidige reguliere educatieve aanbod. Dit alles in het kader van Leven Lang Leren.

ONTWIKKELINGEN
Oriëntatie op de onderwijsmarkt leert dat er aandacht ontstaat voor ‘educatie en Leven Lang Leren’. Op het gebied van HRM is het instellen van onderzoek denkbaar ten einde zicht te krijgen op maatschappij brede steun voor nieuwe onderwijstrajecten voor mensen van 40 - 75 jaar, waarin zowel de ontwikkeling van de vraagzijde als van de aanbodzijde wordt meegenomen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor het lopende cursusjaar is het aanbod te raadplegen op de U3L.nl

Financiële verantwoording

De volgende financiële jaarverslagen zijn beschikbaar:

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022